GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou společností Z – CONZULT s.r.o. získávány a zpracovávány jen v nezbytném rozsahu proto, abychom mohly být poskytovány a nabízeny kvalitní služby v oblasti správy nemovitostí, vedení účetnictví a mzdové agendy.

Při zpracovávání osobních údajů jsou dodržovány zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 1. Správcem osobních údajů je společnost Z – CONSULT s.r.o. (dále jen „Společnost“) se sídlem v Brně, Mikuláškovo náměstí 577/16, IČ: 04927800, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 92555. Kontaktní email: z-consult@cz.
 1. Společnost zpracovává zejména tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a další osobní údaje, které je povinna na základě právního předpisu nebo plněním smlouvy spravovat.
 1. Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektu údajů nebo z veřejných rejstříků – katastr nemovitostí, obchodní rejstřík.
 1. Osobní údaje zpracovává Společnost za účelem:
 • plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů,
 • plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány subjekty údajů,
 • plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly Společnosti předány správci osobních údajů a Společnost vystupuje jako zpracovatel,
 • pro plnění smluvních povinností, kdy je subjekt údajů účastníkem smlouvy.
 1. Společenství nezpracovává údaje pro marketingové účely, ani osobní údaje k těmto účelům dále neposkytuje jiným zpracovatelům.
 1. Způsob, kterým Společnost zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech Společnosti.
 1. Společnost uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy.
 1. Subjekty údajů mají v rozsahu s jednotlivými články GDPR zejména následující práva:
 • právo na informace o správci osobních údajů,
 • právo na informace o účelu zpracování osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo vznést námitky,
 • veškerá další práva přiznaná Nařízením.